.:: www.markobaloh.com ::.


Soboth, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Marko je 12.èasovno postajo prevozil kot drugi z 9 minutnim zaostankom. Christopher je bil trenutno moènej¹i in se je z izgovorom na rekord odpeljal naprej. Na sreèo je bil ¹e dan in je na¹a ekipa lahko ¹la malo v kontrolo. Pa so imeli kaj videti! Prvega je namreè vlekla naprej snemalna ekipa, tako da jih je moral Andrej kar malo poduèiti. Kako se bo razvijalo naprej, bomo pa ¹e videli.
Za trenutek sem dobila Markota na telefon, pol je pa prekinlu. Ne morem verjet! Zdaj pa ¾e ¹iba naprej. GREMO!


11.èasovna postaja, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Na 11.èasovni postaji sta bila ob 18:57. Hitrost jima je glede na rekorden èas malo padla, tako da sta sedaj izgubila prednost. Marko malo testira formo konkurence, ki se zaenkrat ¹e ne vda. Seveda tudi Marko obèasno pade v krizo. Boj bo napet do konca!
Trenutno so v Pliberku (Bleiburg). Do konca jih prièakujemo na naslednjih èasovnih postajah:
12.TS - Soboth ob 21:30
13.TS - Kitzeck ob 23:11
14.TS - Schwarzl - cilj ob 24:23


©e vedno skupaj, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Fanta se nahajata na vzponu na Abtei. ©e vedno sodelujeta in se istoèasno ustavljata zaradi nujnih potreb. Na vrhu je 10 èasovna postaja, po kateri pa ju èaka ¹e 140 kilometrov do cilja. Sli¹i se malo, vendar noge so ¾e te¾ke, glava prazna in kmalu bo tu ¹e noè. Èaka ju ¹e en veèji vzpon na Soboth, potem pa bolj ali manj ravninski del do cilja.


Windische Hohe, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Marko je zdaj ¾e mimo 10.postaje in iz tistega hudega klanca je nastal huj¹i in nevarnej¹i spust. Tako ni ¹e nobene drastiène spremembe. Vreme je sonèno in trenutno gredo malo navkreber. Zaenkrat izgleda, da se ¹e ne bo niè odloèilo, vendar cilj je ¹e kar daleè…


©e tristo do cilja, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Marko je varno prispel v dolino in skupaj s Christopherjem nadaljujeta proti cilju. Padavine jima ne delajo te¾av, je pa zato toliko bolj neugoden moèan veter, ki seveda piha v prsa. Marko ¾e èuti boleèine v zadnjici in na podplatih – oèitno ¹e ni èisto pri¹el k sebi po DOS-u. Prav tako pa ima te¾ave Christopher in sicer s prebavo. Nekajkrat se je ¾e moral ustaviti zaradi velike potrebe, vendar se je ustavil tudi Marko. Saj prednost, ki bi jo lahko dobil bi bila iznièena ¾e na naslednjem semaforju z rdeèo luèjo. ©e je èas, da se poka¾e, kdo je trenutno najbolj¹i. En test opravljata ravnokar na vzponu Windische Hohe.
©e to. Najbli¾ji zasledovalci, skupina ¹tirih kolesarjev, za njima zaostajajo pribli¾no 1uro in 40 minut.


Drugiè na vrhu, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Ob 10:55 je bil Marko ¾e drugiè na vrhu Grossglocknerja. Gor se je malo oblekel in sedaj je na poti v dolino. Trenutno je v avtu kazalo hitrost 72 km/h, torej res »leti«. ©e vedno sta skupaj z Avstrijcem, zato bodo kilometri, ki sledijo sigurno zelo zanimivi.
Ko pridejo v dolino na 9.èasovno postajo, jih do cilja èaka ¹e 326km. Sreèno, pa ne zavor skurit!


Ponovno èez Grossglockner, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Marko in Christoper se ¾e drugiè vzpenjata na Grossglockner. Andrej pravi, da je strmo, ¹e bolj strmo... Èe to pravi tako izku¹en maèek, ¾e mora biti tako. Sploh pa je strmo èe upo¹tevamo, da so ¾e 21 ur na kolesu. Borba med vodilnima poteka na prijateljski ravni. Dajeta si vzpodbudo in tudi sodelovanje med spremljevalci je usklajeno. Èe se en kolesar ustavi, se tudi drugi, èe gre en avto na bencinsko, drugi spremlja oba. Kdaj se bo zaèel odloèilni boj? Andrej pravi, da »en bo crknu, samo ¹e ne ve kateri, odvisno od trenutne forme. Èe ne prej, bo mogoèe prednost nastala na enem vzponu na poti nazaj, ki nosi tablo 25%. Marko je namreè na ¹picah malo bolj¹i.«
Vreme zaenkrat lepo, na zaèetku vzpona je bilo 17 stopinj, ki pa se seveda z vi¹ino manj¹ajo.


Po neprespani noèi, Avtor: Irma, Datum: 08/06/07
Ja, ¹e se vrti – Markovo kolo, namreè. Zjutraj sem ekipo zmotila ravno na bencinski èrpalki. Zmanjkalo je bencina in vode, saj Marko pridno je in pije. Tokrat nam Mira sporoèa, da je z Markom vse vredu. Ponoèi so prviè prevozili Grossglockner in je bilo kar pestro. Klanca namreè in in ni bilo konec. Se je naredila ravnina in je ¹lo ¾e malo navzdol, pa to ¹e ni bil vrh. Ponoèi se namreè niè ne vidi. Zato pa so organizatorji poskrbeli, da bodo do¾iveli vzpon ¹e podnevi.
Marko ¹e vedno vodi, skupaj s Strasserjem. Na vzponu je za trenutek Strasser malo popustil, vendar sta se v dolino spustila skupaj. Pri vratolomnem spustu so jima svetili z pomo¾nim reflektorjem, kar jima je vo¾njo zelo olaj¹alo.
Prvi krog so torej konèali ob 4:42 na èasovni postaji Winklern. Prevozili so 561,3 km, s povpreèno hitrostjo 29,88 km/h in z 8162 v.m.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com